Ξεπουλάει τον λιγνίτη η ΔΕΗ

Πόσα λεφτά τσέπωσαν οι συνδικαλιστές για να εξαφανιστούν την ώρα που ξεπουλούν το Σύμπαν... οι κομματικοί τους καθοδηγητές;

0
43

Αντί­στρο­φα μετρά ο χρό­νος για την ημέ­ρα που θα ανα­κοι­νω­θεί η λίστα των προς πώλη­ση λιγνι­τι­κών μονά­δων της ΔΕΗ. Κυβέρ­νη­ση και Κομι­σιόν, όπως ανα­φέ­ρει στο «Βήμα» ανώ­τα­το στέ­λε­χος του υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, έδω­σαν τα χέρια και ανα­ζη­τούν την κατάλ­λη­λη στιγ­μή για να δημο­σιο­ποι­ή­σουν την τελι­κή τους από­φα­ση.

Επει­τα από σκλη­ρές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις πολ­λών μηνών και με τις ευλο­γί­ες της DG Comp (Γενι­κή Διεύ­θυν­ση Αντα­γω­νι­σμού της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής), στο καλά­θι τελι­κά μπαί­νουν οι δύο λιγνι­τι­κές μονά­δες της Μεγα­λό­πο­λης (3 και 4), η Μελί­τη 1 και η άδεια για την κατα­σκευή της Μελί­της 2, μαζί με τα ορυ­χεία της ΔΕΗ στην Αχλά­δα (τρο­φο­δο­τεί τη Μελί­τη 1), στη Βεύη και στο Κλει­δί.

Τα «αντισταθμιστικά»

Το μόνο θέμα που μένει ανοι­χτό είναι τα «αντι­σταθ­μι­στι­κά» που ζητεί η κυβέρ­νη­ση για τα… αση­μι­κά που χάνει η ΔΕΗ. Οπως λέει χαρα­κτη­ρι­στι­κά κυβερ­νη­τι­κή πηγή, η ΔΕΗ θα μεί­νει για ένα διά­στη­μα κυρί­ως με τα… σαπά­κια της, του­λά­χι­στον μέχρι να λει­τουρ­γή­σει η νέα μονά­δα της, η Πτο­λε­μα­ΐ­δα 5, η οποία θα αντι­κα­τα­στή­σει την Καρ­διά, καθώς και η μονά­δα βιο­μά­ζας, ισχύ­ος 25 μεγα­βάτ, που θα κατα­σκευά­σει η ΔΕΗ Ανα­νε­ώ­σι­μες και θα αντι­κα­τα­στή­σει τον σταθ­μό του Αμύ­νταιου.

Ετσι, για να μην προ­κλη­θεί αρρυθ­μία στη ΔΕΗ με την απο­ε­πέν­δυ­ση του λιγνι­τι­κού της δυνα­μι­κού κατά 40%, η Ελλά­δα δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται την παρά­τα­ση των ωρών λει­τουρ­γί­ας των Ατμοη­λε­κτρι­κών Σταθ­μών (ΑΗΣ) Αμυ­νταί­ου και Καρ­διάς στις 32.000 ώρες λει­τουρ­γί­ας, από τις 17.500 που έχουν σήμε­ρα. Με άλλα λόγια, το υπουρ­γείο δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται την παρά­τα­ση της διάρ­κειας ζωής τους και μετά το 2019 προ­κει­μέ­νου να συνε­χι­στεί η παρα­γω­γή τους και να μη δια­κο­πεί η τηλε­θέρ­μαν­ση στις περιο­χές της Εορ­δαί­ας και του Αμυ­νταί­ου.

Η εξαίρεση

Είναι αξιο­ση­μεί­ω­το ότι η Ελλά­δα είχε ζητή­σει προ διε­τί­ας από την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή την υπα­γω­γή των ΑΗΣ Καρ­διάς και Αμυ­νταί­ου στην παρά­γρα­φο 4 του άρθρου 33 της οδη­γί­ας βιο­μη­χα­νι­κών εκπο­μπών, βάσει της οποί­ας οι ΑΗΣ θα δικαιού­νταν 32.000 ώρες λει­τουρ­γί­ας την οκτα­ε­τία 2016–2023, αντί των 17.500 ωρών που αντι­στοι­χούν στην πλειο­ψη­φία των ΑΗΣ στην ΕΕ που υπά­γο­νται σε καθε­στώς παρέκ­κλι­σης περιο­ρι­σμέ­νης διάρ­κειας λει­τουρ­γί­ας (παρά­γρα­φος 1, άρθρο 33). Το βασι­κό επι­χεί­ρη­μα πίσω από το συγκε­κρι­μέ­νο αίτη­μα ήταν το γεγο­νός ότι οι δύο ΑΗΣ χρη­σι­μο­ποιού­νται για την τηλε­θέρ­μαν­ση των πόλε­ων της Πτο­λε­μα­ΐ­δας και του Αμυ­νταί­ου. Ωστό­σο, η προ­θε­σμία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων εξαί­ρε­σης από τη συμ­μόρ­φω­ση με τα όρια εκπο­μπών της οδη­γί­ας βιο­μη­χα­νι­κών εκπο­μπών ήταν η 1η Ιανουα­ρί­ου 2014. Πέρα όμως από το εκπρό­θε­σμο του αιτή­μα­τος, κανέ­νας από τους δύο ΑΗΣ δεν πλη­ροί επί της ουσί­ας τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις υπα­γω­γής της εξαί­ρε­σης των 32.000 ωρών λει­τουρ­γί­ας.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο ΑΗΣ Αμυ­νταί­ου τέθη­κε σε λει­τουρ­γία το 1987, ενώ η εξαί­ρε­ση της παρα­γρά­φου 4 του άρθρου 33 ανα­φέ­ρε­ται σε ΑΗΣ που λει­τουρ­γού­σαν πριν από τις 31/12/1986.

Χαμηλότερη ισχύς

Επι­πλέ­ον, οι τέσ­σε­ρις καμι­νά­δες του ΑΗΣ Καρ­διάς, οι οποί­ες σύμ­φω­να με την οδη­γία βιο­μη­χα­νι­κών εκπο­μπών απο­τε­λούν η καθε­μία ξεχω­ρι­στό σταθ­μό, έχουν κατά πολύ χαμη­λό­τε­ρη θερ­μι­κή ισχύ από τα 1.500 MWth (συνο­λι­κή ονο­μα­στι­κή θερ­μι­κή ισχύς) που απο­τε­λούν το ελά­χι­στο όριο θερ­μι­κής ισχύ­ος για τη χορή­γη­ση δικαιώ­μα­τος λει­τουρ­γί­ας για 32.000 ώρες, σύμ­φω­να με την παρά­γρα­φο 4 του άρθρου 33. Ως απο­τέ­λε­σμα, το αίτη­μα της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης είχε απορ­ρι­φθεί από την αρμό­δια Διεύ­θυν­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής. Απο­τε­λεί τελι­κά ζητού­με­νο εάν η Κομι­σιόν θα δώσει το πολυ­πό­θη­το για τη ΔΕΗ… αντί­δω­ρο.

Παράλ­λη­λα, η ελλη­νι­κή δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ομά­δα ζητεί από την Κομι­σιόν — αφού προ­χω­ρή­σει η απο­ε­πέν­δυ­ση του λιγνι­τι­κού δυνα­μι­κού της ΔΕΗ — την ανα­θε­ώ­ρη­ση των ποσο­τή­των ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας που δια­τί­θε­ται από την εται­ρεία σε εναλ­λα­κτι­κούς προ­μη­θευ­τές μέσω των δημο­πρα­σιών τύπου ΝΟΜΕ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας