Υεμένη: 2.200 θάνατοι από χολέρα

Από τις 27 Απριλίου 2017 μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2017 έχουν καταχωρηθεί 926.187 κρούσματα...

| upd 17 Νοεμβρίου 2017 14:57
0
18

Εκεί στην Υεμέ­νη οι σύμ­μα­χοί μας δια­πράτ­τουν ένα απί­στευ­το έγκλη­μα κατά αμά­χων για να επα­να­φέ­ρουν στην εξου­σία τον πρά­κτο­ρα των Δυτι­κών. Που χάθη­καν οι υπη­ρέ­τριες του Soros να μας μιλή­σουν για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα; Έχει προ­τε­ραιό­τη­τα η τρι­χω­τή Αντι­γό­νη …προ­φα­νώς.

Μαθαί­νου­με από το “Βαλ­κα­νι­κό Περι­σκό­πιο”:

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) έχει κατα­γρά­ψει από τις 27 Απρι­λί­ου, του­λά­χι­στον, 2.200 θανά­τους που οφεί­λο­νται στην επι­δη­μία χολέ­ρας, στη σπα­ρασ­σό­με­νη από τον πόλε­μο Υεμέ­νη.

Σε έκθε­ση που δημο­σιεύ­θη­κε την Τετάρ­τη ανα­φέ­ρει ότι μέχρι τις 14 Νοεμ­βρί­ου έχουν κατα­χω­ρη­θεί 926.187 ύπο­πτα κρού­σμα­τα χολέ­ρας σε όλη την επι­κρά­τεια.

Σύμ­φω­να με τον οργα­νι­σμό του ΟΗΕ, οι περι­πτώ­σεις χολέ­ρας εντο­πί­ζο­νται στις 22 από τις 23 επαρ­χί­ες της χώρας.

Το μονα­δι­κό μέρος της Υεμέ­νης που παρα­μέ­νει ανε­πη­ρέ­α­στο από την επι­δη­μία είναι η επαρ­χία Σοκόρ­τα, ένα μικρό συγκρό­τη­μα νήσων στην Αρα­βι­κή Θάλασ­σα.

Η Υεμέ­νη βρί­σκε­ται χωρι­σμέ­νη από τη βία που ξέσπα­σε το 2014,όταν οι αντάρ­τες Χού­τι κατέ­λα­βαν ένα μεγά­λο μέρος της επι­κρά­τειας.

Η σύγκρου­ση κλι­μα­κώ­θη­κε το 2015, όταν η Σαου­δι­κή Αρα­βία ξεκί­νη­σε μια κατα­στρο­φι­κή αερο­πο­ρι­κή εκστρα­τεία στην Υεμέ­νη, με στό­χο την επα­να­φο­ρά των εδα­φών που κατέ­λα­βαν οι Χού­τι.

Σύμ­φω­να με τη Διε­θνή Επι­τρο­πή του Ερυ­θρού Σταυ­ρού, περισ­σό­τε­ρα από 3 εκα­τομ­μύ­ρια πολί­τες της Υεμέ­νης ανα­γκά­σθη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν τα σπί­τια τους από την αρχή της σύγκρου­σης, ενώ περισ­σό­τε­ρα από 20 εκα­τομ­μύ­ρια χρειά­ζο­νται ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας