Υφέρπουσα ισλαμοποίηση των Βαλκανίων από τη Τουρκία βλέπει η Αυστρία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

«Το ειδι­κό βάρος της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης στα Βαλ­κά­νια μειώ­νε­ται, ενώ αντι­θέ­τως αυξά­νε­ται η επιρ­ροή της Τουρ­κί­ας και της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας» εκτί­μη­σε ο Χανς-Πέτερ Ντό­σκο­τσιλ.

«Παρα­τη­ρεί­ται μια υφέρ­που­σα ισλα­μο­ποί­η­ση των Βαλ­κα­νί­ων» ανέ­φε­ρε, σε συνέ­ντευ­ξή του στη γερ­μα­νι­κή εφη­με­ρί­δα «Die Welt», o Αυστρια­κός υπουρ­γός Αμυ­νας Χανς-Πέτερ Ντό­σκο­τσιλ και αυτό είναι κάτι το οποίο του προ­κα­λεί «μεγά­λη ανη­συ­χία».

«Το ειδι­κό βάρος της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης στα Βαλ­κά­νια μειώ­νε­ται, ενώ αντι­θέ­τως αυξά­νε­ται η επιρ­ροή της Τουρ­κί­ας και της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας» (Χανς-Πέτερ Ντό­σκο­τσιλ)

Επει­δή η Άγκυ­ρα αυξά­νει ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο την επιρ­ροή της στο Κόσο­βο, την Αλβα­νία και στη Σερ­βία «το να στεί­λει η Τουρ­κία περισ­σό­τε­ρους στρα­τιώ­τες στα πλαί­σια του ΝΑΤΟ στα Βαλ­κά­νια είναι μια εξέ­λι­ξη κατά την γνώ­μη μου μη ανε­κτή» ανέ­φε­ρε ο αυστρια­κός υπουρ­γός, διό­τι, όπως εξή­γη­σε, «κάτι τέτοιο δεν είναι προς το συμ­φέ­ρον των Ευρω­παί­ων. Η Γερ­μα­νία και οι άλλες χώρες δεν επι­τρέ­πε­ται να παρα­με­λή­σουν τις υπο­χρε­ώ­σεις τους στα Βαλ­κά­νια, ούτως ώστε να μην δια­τα­ρα­χτεί η ισορ­ρο­πία των δυνά­με­ων και η στα­θε­ρό­τη­τα της δημο­κρα­τί­ας στην περιο­χή».

Η Αυστρία αν και δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ δια­τη­ρεί -στο πλαί­σιο της λεγό­με­νης συνερ­γα­σί­ας για την ειρή­νη- 700 στρα­τιώ­τες στα Βαλ­κά­νια. Η Αγκυ­ρα όμως μπλο­κά­ρει την περαι­τέ­ρω συμ­με­το­χή της Αυστρί­ας -λόγω της κρι­τι­κής την οποία ασκεί η Βιέν­νη στην Αγκυ­ρα-, με απώ­τε­ρο στό­χο να καλύ­ψει η ίδια το κενό, σημειώ­νει η γερ­μα­νι­κή εφη­με­ρί­δα.

Η εναλ­λα­κτι­κή παρου­σία των Αμε­ρι­κα­νών ή των Ευρω­παί­ων στην περιο­χή έχει εν τω μετα­ξύ απο­δυ­να­μω­θεί και η Τουρ­κία προ­σπα­θεί με την ανα­καί­νι­ση τζα­μιών στο Σαρά­γιε­βο της Βοσ­νί­ας και την Πρί­στι­να του Κοσ­συ­φο­πε­δί­ου ή με μεγά­λες επεν­δύ­σεις σε φτω­χές περιο­χές της Βοσ­νί­ας και της νότιας Σερ­βί­ας (σ.σ. όπου υπάρ­χει μου­σουλ­μα­νι­κή μειο­νό­τη­τα) να κερ­δί­σει τις καρ­διές των ανθρώ­πων. Στο Κοσ­συ­φο­πέ­διο είναι ισχυ­ρή η παρου­σία τουρ­κι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στον τομέα της δια­τρο­φής, ενώ και στην Αλβα­νία επε­κτεί­νε­ται επί­σης τουρ­κι­κή επιρ­ροή συνε­χώς, γρά­φει η «Die Welt».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας