Το Υπ. Παιδείας θέλει αγράμματα και αμόρφωτα τα παιδιά μας

| upd 6 Δεκεμβρίου 2017 20:57
1
37

Τα δικά τους παι­διά στα καλά ιδιω­τι­κά σχο­λεία και στα αυστη­ρά Κολέ­για του εξω­τε­ρι­κού… αλλά για τα δικά μας παι­διά …που προ­ο­ρί­ζο­νται να σχη­μα­τί­σουν τις αμόρ­φω­τες κι ανι­σόρ­ρο­πες μάζες που θα δου­λεύ­ουν για να πλου­τί­ζουν εύκο­λα τα παι­διά της Ελίτ …δεν χρειά­ζε­ται καν να δια­βά­ζουν.

Ήδη ξέχα­σαν να γρά­φουν απλά Ελλη­νι­κά, ήδη αγνο­ούν και την προ­παί­δεια …οπό­τε “μοι­ραία” στην εξου­σία θα βρε­θούν πολύ συγκε­κρι­μέ­νοι άνθρω­ποι με συγκε­κρι­μέ­να προ­σό­ντα που η Δημό­σια Εκπαί­δευ­ση σκό­πι­μα δεν παρέ­χει.

Ανα­φέ­ρει σχε­τι­κά το “news.in.gr”:

Τη δυνα­τό­τη­τα να αφή­νουν την τσά­ντα στο σχο­λείο μία Παρα­σκευή το μήνα, δίνει πρό­γραμ­μα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας που θα εφαρ­μο­στεί σε δημο­τι­κά σχο­λεία της χώρας.

Το πρό­γραμ­μα «Τσά­ντα στο σχο­λείο» έχει εφαρ­μο­σθεί ήδη πιλο­τι­κά σε 25 δημό­σια δημο­τι­κά σχο­λεία, σε Αττι­κή, Αιτω­λο­α­καρ­να­νία, Κρή­τη και αλλού και από το 2018 θα επε­κτα­θεί στα περί­που 4.400 δημο­τι­κά της χώρας.

Όπως ανέ­φε­ρε στην ΕΡΤ ο υπουρ­γός Παι­δεί­ας Κώστας Γαβρό­γλου, οι μαθη­τές Δημο­τι­κού θα μπο­ρούν να αφή­νουν την τσά­ντα τους στο σχο­λείο μία Παρα­σκευή κάθε μήνα και άρα θα έχουν περισ­σό­τε­ρο ελεύ­θε­ρο χρό­νο μέσα στο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο. Ο διευ­θυ­ντής Σπου­δών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας Γιώρ­γος Πολί­της, διευ­κρί­νι­σε ότι όποιος μαθη­τής το επι­θυ­μεί, θα μπο­ρεί να πάρει την τσά­ντα του.

Τι έδειξε η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος

Κατά την πιλο­τι­κή εφαρ­μο­γή του προ­γράμ­μα­τος σε 25 Δημο­τι­κά ελά­χι­στες ήταν οι περι­πτώ­σεις μαθη­τών και γονιών που δεν θέλη­σαν να… αφή­σουν τη σχο­λι­κή τσά­ντα στο σχο­λείο.

Η σχε­τι­κή υπουρ­γι­κή από­φα­ση ανα­μέ­νε­ται να εκδο­θεί στις αρχές του 2018. Αρχι­κά ο σύλ­λο­γος διδα­σκό­ντων θα μπο­ρεί να εφαρ­μό­σει το πρό­γραμ­μα για ένα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο τον μήνα, ωστό­σο το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας σχε­διά­ζει να αυξή­σει προ­αι­ρε­τι­κά και με από­φα­ση του συλ­λό­γου σε δύο τον μήνα τις «Happy Fridays» των μαθη­τών.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας