Υπέγραψαν την απόφαση για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
18


Υπο­γρά­φη­κε από τον υπουρ­γό Οικο­νο­μί­ας Δημή­τρη Παπα­δη­μη­τρί­ου, η από­φα­ση που αφο­ρά στην προ­αι­ρε­τι­κή λει­τουρ­γία των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των τις Κυρια­κές.

Συγκε­κρι­μέ­να με την υπουρ­γι­κή από­φα­ση -η οποία για να τεθεί σε εφαρ­μο­γή θα πρέ­πει να δημο­σιευ­θεί στο ΦΕΚ, κάτι που ανα­μέ­νε­ται να γίνει μέσα στις επό­με­νες ώρες- καθο­ρί­ζο­νται σε ποιες περιο­χές της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, μπο­ρούν να παρα­μέ­νουν ανοι­κτά τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα από τον Μάιο έως και τον Οκτώ­βριο.

Σημειώ­νε­ται ότι για την Κυρια­κή 16 Ιου­λί­ου 2017 η Ομο­σπον­δία Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων έχει εξαγ­γεί­λει 24ωρη απερ­γία, ενώ η ΕΣΕΕ έχει δηλώ­σει ότι θα προ­σφύ­γει στο ΣτΕ για την από­φα­ση.

Ποιες είναι οι περιοχές

Σύμ­φω­να με την από­φα­ση, οι περιο­χές της περι­φέ­ρειας Αττι­κής και της περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, στις οποί­ες επι­τρέ­πε­ται η προ­αι­ρε­τι­κή λει­τουρ­γία των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των τις Κυρια­κές, είναι οι εξής:

 1. Το τμή­μα της Λεω­φό­ρου Ποσει­δώ­νος το οποίο περι­λαμ­βά­νε­ται στους δήμους Καλ­λι­θέ­ας, Παλαιού Φαλή­ρου, Αλί­μου, Αργυ­ρού­πο­λης-Ελλη­νι­κού και Γλυ­φά­δας.
 2. Η περιο­χή του Δήμου Πει­ραιώς η οποία περι­κλεί­ε­ται από τις οδούς: Γρ. Λαμπρά­κη, Ακτή Μου­τσο­πού­λου, 2ας Μεραρ­χί­ας, Ακτή Μια­ού­λη, Ακτή Ποσει­δώ­νος, Ακτή Καλ­λι­μα­σιώ­τη, Αλι­πέ­δου, Κέκρο­πος και Καρα­ο­λή και Δημη­τρί­ου.
 3. Η περιο­χή του Δήμου Καλ­λι­θέ­ας η οποία περι­κλεί­ε­ται από τις οδούς Αιγέ­ως, Ευρι­πί­δου, Ζερ­βού, Αγί­ας Λαύ­ρας, Κρέ­μου, Χαρο­κό­που, Δημο­σθέ­νους, Σκρα, Αρι­στεί­δου, Ολυ­μπί­ας, Ιατρί­δου, Πλά­τω­νος, Σπάρ­της, Λεω­φό­ρο Ελ. Βενι­ζέ­λου, Περι­κλέ­ους, Μετα­μορ­φώ­σε­ως, Πρα­ξι­τέ­λους, Ισμή­νης, Θαλή, Πει­σί­στρα­του, Πλα­τεία Ηρ. Πολυ­τε­χνεί­ου έως Λεω­φό­ρο Ποσει­δώ­νος.
 4. Η περιο­χή του Δήμου Παλαιού Φαλή­ρου η οποία εκτεί­νε­ται από την Λεω­φό­ρο Αμφι­θέ­ας έως τη Λεω­φό­ρο Ποσει­δώ­νος.
 5. Η περιο­χή του Δήμου Αλί­μου η οποία περι­κλεί­ε­ται από τις οδούς Έλλης, Λεωφ. Ελευ­θε­ρί­ας, Θου­κυ­δί­δου, Αθα­νά­σιου Διά­κου, Κοτο­πού­λη, Π. Μελά, Επτα­νή­σου, Λεω­φό­ρο Αλί­μου και Λεω­φό­ρο Ποσει­δώ­νος.
 6. Η περιο­χή του Δήμου Γλυ­φά­δας η οποία εκτεί­νε­ται από την Λεω­φό­ρο Βου­λιαγ­μέ­νης έως τη Λεω­φό­ρο Ποσει­δώ­νος.
 7. Το τμή­μα του Ακι­νή­του του Διε­θνούς Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών το οποίο λει­τουρ­γεί ως Εμπο­ρι­κό Πάρ­κο.
 8. Την περιο­χή του ιστο­ρι­κού κέντρου της Θεσ­σα­λο­νί­κης, το οποίο περι­κλεί­ε­ται από τις οδούς Εγνα­τία, 26ης Οκτω­βρί­ου, Καρα­τά­σου, Ναυάρ­χου Κου­ντου­ριώ­του, Λεωφ. Νίκης, Παύ­λου Μελά, Καθη­γη­τού Αντω­νί­ου Κερα­μό­που­λου και Στέ­φα­νου Τάτ­τη.

Διευκρινίσεις

Στην ίδια υπουρ­γι­κή από­φα­ση ανα­φέ­ρε­ται πως όσα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα βρί­σκο­νται εκα­τέ­ρω­θεν των οδών, οι οποί­ες απο­τε­λούν τα όρια των περιο­χών των περι­πτώ­σε­ων 2, 3, 4, 5, 6 και 8 επι­τρέ­πε­ται να λει­τουρ­γούν προ­αι­ρε­τι­κά τις Κυρια­κές.

Επί­σης επι­τρέ­πε­ται, η λει­τουρ­γία των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των, τα οποία βρί­σκο­νται εκα­τέ­ρω­θεν των κάθε­των στα όρια οδών και κατά μήκος ενός οικο­δο­μι­κού τετρα­γώ­νου, ανε­ξαρ­τή­τως της τοπο­θε­σί­ας του σημεί­ου εισό­δου κάθε κατα­στή­μα­τος.

Στο τμή­μα της λεω­φό­ρου Ποσει­δώ­νος, όπως αυτό ορί­ζε­ται στην περί­πτω­ση 1, επι­τρέ­πε­ται η λει­τουρ­γία των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των τα οποία βρί­σκο­νται επί των πλευ­ρών των οικο­δο­μι­κών τετρα­γώ­νων που εφά­πτο­νται της άνω πλευ­ράς της Λεω­φό­ρου, καθώς και τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα τα οποία βρί­σκο­νται εκα­τέ­ρω­θεν των κάθε­των στα όρια οδών και κατά μήκος ενός οικο­δο­μι­κού τετρα­γώ­νου, ανε­ξαρ­τή­τως της τοπο­θε­σί­ας του σημεί­ου εισό­δου κάθε κατα­στή­μα­τος. Επι­πλέ­ον, επι­τρέ­πε­ται η λει­τουρ­γία των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των που βρί­σκο­νται κάτω­θεν της Λεω­φό­ρου Ποσει­δώ­νος προς την πλευ­ρά της παρα­λί­ας.

Το σκεπτικό

Το βασι­κό σκε­πτι­κό για την επι­λο­γή αυτών των περιο­χών, είναι η υψη­λή του­ρι­στι­κή κίνη­ση και του­ρι­στι­κή κατα­νά­λω­ση κατά την διάρ­κεια του έτους, όπως ανα­φέ­ρε­ται στην από­φα­ση.

Ειδι­κό­τε­ρα,

 • Ο αυξη­μέ­νος αριθ­μός αερο­πο­ρι­κών αφί­ξε­ων στο Διε­θνή Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών και στο Διε­θνή Κρα­τι­κό Αερο­λι­μέ­να Θεσ­σα­λο­νί­κης.
 • Ο αυξη­μέ­νος αριθ­μός αφί­ξε­ων πλοί­ων κρουα­ζιέ­ρας και επι­βα­τη­γών πλοί­ων στα λιμά­νια του Πει­ραιά και της Θεσ­σα­λο­νί­κης, καθώς και σκα­φών ανα­ψυ­χής στις μαρί­νες του παρα­λια­κού μετώ­που της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Νοτί­ου Τομέα Αθη­νών.
 • Το αυξη­μέ­νο ποσο­στό πλη­ρό­τη­τας ξενο­δο­χεια­κών κλι­νών και του αυξη­μέ­νου συνο­λι­κού αριθ­μού δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων αλλο­δα­πών επι­σκε­πτών.
 • Η υψη­λή συγκέ­ντρω­ση ξενο­δο­χεια­κών επι­χει­ρή­σε­ων στους Δήμους Αθη­ναί­ων, Θεσ­σα­λο­νί­κης, Παλαιού Φαλή­ρου και Γλυ­φά­δας.
 • Η αυξη­μέ­νη επι­σκε­ψι­μό­τη­τα χώρων ιστο­ρι­κού και πολι­τι­στι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος, αλλά και χώρων ανα­ψυ­χής και παρα­θε­ρι­σμού σε συγκε­κρι­μέ­νες περιο­χές της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και της Περι­φέ­ρειας Θεσ­σα­λο­νί­κης.
 • Η σημα­ντι­κή συγκέ­ντρω­ση εμπο­ρι­κών δρα­στη­ριο­τή­των στις ορι­ζό­με­νες στην παρού­σα από­φα­ση περιο­χές, όπως αυτή απο­τι­μά­ται σε όρους συνο­λι­κού αριθ­μού κατα­στη­μά­των λια­νι­κού εμπο­ρί­ου, συνο­λι­κού κύκλου εργα­σιών και επι­σκε­ψι­μό­τη­τας των κατα­να­λω­τών.
 • Η παγκό­σμια τάση ανά­πτυ­ξης που παρου­σιά­ζει ο «του­ρι­σμός πόλε­ων», από την οποία έχουν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις να επω­φε­λη­θούν οι αστι­κές περιο­χές της Αθή­νας και της Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Επί­σης, στην υπουρ­γι­κή από­φα­ση σημειώ­νε­ται πως οι νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις που αφο­ρούν την προ­αι­ρε­τι­κή λει­τουρ­γία των κατα­στη­μά­των τις Κυρια­κές θα πρέ­πει να θεσμο­θε­τού­νται κατ’ εξαί­ρε­ση, ώστε να εξυ­πη­ρε­τη­θούν σκο­ποί δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος, δια­σφα­λί­ζο­ντας το δικαί­ω­μα των εργα­ζο­μέ­νων στην κυρια­κά­τι­κη αργία και την εφαρ­μο­γή της ισχύ­ου­σας εργα­σια­κής νομο­θε­σί­ας.

Ολό­κλη­ρη η υπουρ­γι­κή από­φα­ση ΕΔΩ

ΦΕΚ 2332_Β_07.07.2017 by aznews.site on Scribd

Στο σημείο αυτό καλό είναι να θυμη­θού­με τα λόγια του κ. Στα­θά­κη του ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουά­ριο του 2015 στη Βου­λή. Έλε­γε λοι­πόν ότι τα “μαγα­ζιά τις Κυρια­κές θα είναι κλει­στά”. Τώρα, σε από­λυ­τη πάντα συμ­φω­νία με τις εξαγ­γε­λί­ες τους, “επι­τέ­λους” υπέ­γρα­ψαν κι αυτή την από­φα­ση για τη λει­τουρ­γία των κατα­στη­μά­των τις Κυρια­κές:

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας