Υπεράνω χρημάτων οι «αριστεροί» Κολωνακίου… 270.000 μισθό παίρνει η Αικατερινάρη

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
28

Υπε­ρά­νω χρη­μά­των αυτοί οι «αρι­στε­ροί» Κολω­να­κί­ου… Τα δίνουν όλα για τον λαό, για τον εργά­τη! Και οι ληστές Τρα­πε­ζών …κι αυτοί όλοι «αρι­στε­ροί» δηλώ­νουν. Εκπρο­σω­πούν τους εργά­τες, κάνο­ντας μεγά­λη ζωή με κλεμ­μέ­να χρή­μα­τα, που φυσι­κά πάντα πλη­ρώ­νουν οι φτω­χοί αυτής της κοι­νω­νί­ας.

Και Τρά­πε­ζα να κλέ­ψεις …είναι δυνα­τόν να μην έχουν φρο­ντί­σει να μετα­βι­βά­σουν τη ζημιά στο κρά­τος; Υπήρ­ξε ποτέ Τρα­πε­ζι­κή κομπί­να δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων, που να ΜΗΝ φορ­τώ­θη­κε στις πλά­τες των φορο­λο­γου­μέ­νων; Στους φορο­λο­γού­με­νους-τηλε­θε­α­τές οι δημο­σιο­γρά­φοι σερ­βί­ρουν ό,τι θέλει η εξου­σία. Μας σέρ­βι­ραν τον Τσί­πρα για πρω­θυ­πουρ­γό, τις συμ­μο­ρί­ες ποι­νι­κών και δολο­φό­νων ως «επα­να­στα­τι­κές» ομά­δες, την Liberation των Rothschild …ως αρι­στε­ρή εφη­με­ρί­δα και τον μεγα-απα­τε­ώ­να των Χρη­μα­τι­στη­ρί­ων …Soros …ως φιλάν­θρω­πο κεντρο­α­ρι­στε­ρό φιλό­σο­φο… Ki o Soros… αρι­στε­ρός πάντα …με μία «μικρή» εμμο­νή στην ληστεία των λαών …και τη συσ­σώ­ρευ­ση δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων. Δεν τον παίρ­νει ο ύπνος για τα δικαιώ­μα­τα των τσιγ­γά­νων στην Ελλά­δα …κι έχει βάλει τον πεντα­κά­θα­ρο κι υπε­ρά­νω χρη­μά­των Βαλ­λια­νά­το να αγω­νιά κι αυτός για όλους τους κατα­ρα­μέ­νους της κοι­νω­νί­ας… Ανα­τρι­χί­λα προ­κα­λεί τόση «φιλαν­θρω­πία»…

Πηγή: protothema.gr
Πηγή: capital.gr
Πηγή: kathimerini.gr

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας