Οι υπερεξουσίες του κ. Πιτσιλή που μας επιβαρύνουν €20.000.000

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
9

Εμείς πλη­ρώ­σα­με δισε­κα­τομ­μύ­ρια και σώσα­με τις Τρά­πε­ζες δια της βίας και χωρίς να μας ρωτή­σουν καν, αλλά οι Τρά­πε­ζες χρε­ώ­νουν οποια­δή­πο­τε υπη­ρε­σία προ­σφέ­ρουν προς το κρά­τος. Έτσι ο Πιτσι­λής, διο­ρι­σμέ­νος Διοι­κη­τής …ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ …να πλη­ρώ­νουν οι πολί­τες τις υπη­ρε­σί­ες που προ­σφέ­ρουν οι Τρά­πε­ζες στο κρά­τος.

Δηλα­δή ένας ΜΗ εκλεγ­μέ­νος, χωρίς την έγκρι­ση της Βου­λής απο­φά­σι­σε κι επέ­βα­λε οικο­νο­μι­κή επι­βά­ρυν­ση των πολι­τών, που θα ξεπε­ρά­σει τα 20.000.000 ευρώ. Ποιος του έδω­σε τέτοιες δικαιο­δο­σί­ες κι εξου­σί­ες επά­νω μας;

Πηγή: newpost.gr

Κατι­τίς παρα­πά­νω θα πλη­ρώ­νουν όσοι επι­λέ­γουν να εξο­φλή­σουν τις φορο­λο­γι­κές τους υπο­χρε­ώ­σεις από τα γκι­σέ των τρα­πε­ζών ή τα ΕΛΤΑ.

Με από­φα­ση του διοι­κη­τή της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων (ΑΑΔΕ), Γιώρ­γου Πιτσι­λή, που ανα­μέ­νε­ται να εκδο­θεί εντός των ημε­ρών, όσοι κατα­βάλ­λουν πλέ­ον τους φόρους ή πλη­ρώ­νουν τα τέλη κυκλο­φο­ρί­ας μέσω των τρα­πε­ζών ή των ΕΛΤΑ θα επι­βα­ρύ­νο­νται με την τρα­πε­ζι­κή προ­μή­θεια.

Στό­χος είναι να ενι­σχυ­θεί η δια­φά­νεια αλλά και να περιο­ρι­στούν οι δαπά­νες της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής, καθώς μόνο το 2016 κατέ­βαλ­λε στις τρά­πε­ζες προ­μή­θειες 18,7 εκατ. ευρώ για τις συναλ­λα­γές που έκα­ναν οι φορο­λο­γού­με­νοι.

Πλέ­ον οι πλη­ρω­μές φόρων από τους φορο­λο­γου­μέ­νους θα γίνο­νται όπως και σήμε­ρα χωρίς έξτρα χρε­ώ­σεις σε τρά­πε­ζες και ΕΛΤΑ, μόνον για τις εξής περι­πτώ­σεις:

  • Όλες οι πλη­ρω­μές φόρων μέσω web banking
  • Όλες οι πλη­ρω­μές φόρων μέσω ΑΤΜ
  • Όλες οι πλη­ρω­μές που γίνο­νται με πιστω­τι­κές ή χρε­ω­στι­κές κάρ­τες
  • Πλη­ρω­μές Φόρου Εισο­δή­μα­τος ή ΕΝΦΙΑ σε γκι­σέ τρα­πε­ζών, αν και εφό­σον όμως αφο­ρούν ηλι­κιω­μέ­να άτο­μα (άνω των 70 ετών) ή και κατοί­κους παρα­με­θο­ρί­ων περιο­χών.

Από το μέτρο εξαι­ρού­νται όσοι ζουν σε απο­μα­κρυ­σμέ­νες περιο­χές, είναι ηλι­κί­ας άνω των 70 ετών, έχουν προ­βλή­μα­τα ανα­πη­ρί­ας ή έχουν τεθεί σε δικα­στι­κή συμπα­ρά­στα­ση, οι οποί­οι θα μπο­ρούν να εξο­φλούν τον φόρο εισο­δή­μα­τος και τον ΕΝΦΙΑ χωρίς επι­βά­ρυν­ση.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας