Υπό έγκριση ο γάμος ομοφυλοφίλων στη Γερμανία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
13

Και στη Γερ­μα­νία φαί­νε­ται πως έχουν λύσει όλα τα προ­βλή­μα­τα και το μονα­δι­κό που τους απέ­μει­νε ήταν να επι­τρέ­ψουν τον γάμο και την τεκνο­θε­σία στους ομο­φυ­λό­φι­λους, όπως άλλω­στε σε κάθε «ευνο­μού­με­νη» και «πεφω­τι­σμέ­νη» δυτι­κή κοι­νω­νία, σύμ­φω­να πάντο­τε με τις επι­τα­γές των επι­κυ­ρί­αρ­χων «περιού­σιων» τοκο­γλύ­φων.

Μπο­ρεί η καγκε­λά­ριος Μέρ­κελ να έπαι­ξε αρχι­κά λιγά­κι την δύσκο­λη, «για τα μάτια του κόσμου»… σύντο­μα όμως «συνε­τί­στη­κε» και ξεπέ­ρα­σε την ομο­φο­βι­κή και ρατσι­στι­κή της ντε­μο­ντέ αρχι­κή αντί­λη­ψη…

Οι βου­λευ­τές ενέ­κρι­ναν σήμε­ρα στην επι­τρο­πή την παρα­πο­μπή στην ολο­μέ­λεια ενός νομο­σχε­δί­ου που επι­τρέ­πει τον γάμο ομο­φυ­λο­φί­λων και τους δίνει για πρώ­τη φορά διευ­ρυ­μέ­να δικαιώ­μα­τα όσον αφο­ρά την υιο­θε­σία.

Οι γερ­μα­νοί βου­λευ­τές άνοι­ξαν τον δρό­μο για να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή ψηφο­φο­ρία στην Μπού­ντε­σταγκ, την κάτω βου­λή του γερ­μα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου, για τη νομι­μο­ποί­η­ση του γάμου μετα­ξύ προ­σώ­πων του ίδιου φύλου, αφού η καγκε­λά­ριος Άνγκε­λα Μέρ­κελ εγκα­τέ­λει­ψε την κατ’ αρχήν αντί­θε­σή της στο θέμα αυτό.

Οι βου­λευ­τές ενέ­κρι­ναν σήμε­ρα στην επι­τρο­πή την παρα­πο­μπή στην ολο­μέ­λεια ενός νομο­σχε­δί­ου που επι­τρέ­πει τον γάμο ομο­φυ­λο­φί­λων και τους δίνει για πρώ­τη φορά διευ­ρυ­μέ­να δικαιώ­μα­τα όσον αφο­ρά την υιο­θε­σία, δήλω­σαν βου­λευ­τές στο τέλος της συνε­δρί­α­σης.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας