Υπόμνημα έστειλε ο Παπαντωνίου στην Προανακριτική

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8

Επι­στο­λή προς τον Πρό­ε­δρο της Προ­α­να­κρι­τι­κής Επι­τρο­πής για τα εξο­πλι­στι­κά με την οποία κάνει γνω­στό ότι δεν θα παρα­βρε­θεί σήμε­ρα στην συνε­δρί­α­σή της έστει­λε ο πρώ­ην υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας, Γιάν­νος Παπα­ντω­νί­ου.

Στην επι­στο­λή προς το Νίκο Παρα­σκευό­που­λο ο κ. Παπα­ντω­νί­ου υπο­στη­ρί­ζει ότι δεν η παρου­σία του είναι “άνευ αντι­κει­μέ­νου”  απο την στιγ­μή που δεν θα εξε­τα­στεί η  ουσία της υπό­θε­σης για εύλο­γους νομι­κούς λόγους.

Και επα­να­λαμ­βά­νει πως σε ότι τον αφο­ρά “δεν υπάρ­χει καμία απο­λύ­τως ένδει­ξη, ή ίχνος στοι­χεί­ου στις υπό εξέ­τα­ση δικο­γρα­φί­ες για ενέρ­γειες ή παρα­λεί­ψεις μου που θα μπο­ρού­σαν να εκλη­φθούν ως έστω και ελά­χι­στα απο­κλί­νου­σες από την αυστη­ρή τήρη­ση της νόμι­μης υπη­ρε­σια­κής δια­δι­κα­σί­ας”.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σήμε­ρα το από­γευ­μα η Προ­α­να­κρι­τι­κή συνε­δριά­ζει με κύριο αντι­κεί­με­νο πλέ­ον την σύντα­ξη του Πορί­σμα­τος, το οποίο όταν συντα­χθεί θα συζη­τη­θεί στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής. Η συζή­τη­ση στην Ολο­μέ­λεια θα είναι η αυλαία της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας σε ότι αφο­ρά τις δικο­γρα­φί­ες που είχαν δια­βι­βα­στεί για τον κ. Παπα­ντω­νί­ου.

Ολόκληρη η επιστολή του Γ. Παπαντωνίου

Προς τον Πρό­ε­δρο της Ειδι­κής Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Επι­τρο­πής κ. Νικό­λαο Παρα­σκευό­που­λο

Κύριε Πρό­ε­δρε,

Ευχα­ρι­στώ για την πρό­σκλη­ση να παρα­στώ στην συνε­δρί­α­ση της Ειδι­κής Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Επι­τρο­πής τη Δευ­τέ­ρα 26 Ιου­νί­ου. Το γεγο­νός, όμως, ότι επι­λέ­ξα­τε να μην εξε­τά­σε­τε την ουσία της υπό­θε­σης – για ενδε­χο­μέ­νως εύλο­γους νομι­κούς λόγους – καθι­στά την συμ­με­το­χή μου άνευ αντι­κει­μέ­νου. Θα ήταν, ασφα­λώς, προ­τι­μό­τε­ρο, για τη δια­φύ­λα­ξη του κύρους του Κοι­νο­βου­λί­ου, αν αυτοί οι νομι­κοί λόγοι είχαν ληφθεί υπό­ψη πριν η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία απο­φα­σί­σει, με τυμπα­νο­κρου­σί­ες, να συγκρο­τή­σει την Επι­τρο­πή. Περιο­ρί­ζο­μαι, κατά συνέ­πεια, σε ορι­σμέ­νες γενι­κές επι­ση­μάν­σεις.

Οι εκτι­μή­σεις περί απω­λειών ή μεί­ω­σης κερ­δών του ελλη­νι­κού δημο­σί­ου από την υλο­ποί­η­ση των Αντι­σταθ­μι­στι­κών Ωφε­λη­μά­των (Α/Ω) στις συγκε­κρι­μέ­νες συμ­βά­σεις που συvά­φθη­καν επί υπουρ­γί­ας μου είναι αυθαί­ρε­τες και, επι­πλέ­ον, δεν έχουν υπο­βλη­θεί σε δικα­στι­κό έλεγ­χο, ή ο έλεγ­χος δεν έχει ολο­κλη­ρω­θεί, ώστε να αντλη­θούν συμπε­ρά­σμα­τα σχε­τι­κά με τη βασι­μό­τη­τά τους.

Οι εκτι­μή­σεις εστιά­ζο­νται κυρί­ως στην “πλημ­με­λή εφαρ­μο­γή των κανό­νων επι­με­λούς δια­χεί­ρι­σης” και, κατά συνέ­πεια, αφο­ρούν – στο μέτρο που αντα­πο­κρί­νο­νται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα – περί­που στο σύνο­λό τους το στά­διο υλο­ποί­η­σης κατά τη διάρ­κεια άλλων υπουρ­γι­κών θητειών μετά την απο­χώ­ρη­σή μου από το Υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας.

Ακό­μα και αν ορι­σμέ­νες από τις υπο­θε­τι­κές απώ­λειες μπο­ρούν να συναρ­τη­θούν με την ίδια την σύνα­ψη των συμ­βά­σε­ων, οι όροι των συμ­βά­σε­ων προ­κύ­πτουν, βάσει του ισχύ­ο­ντος νόμου, από (κατά κανό­να) ομό­φω­νες ειση­γή­σεις υπη­ρε­σια­κών οργά­νων. Ευθύ­νη υπουρ­γού μπο­ρεί να συνα­χθεί, στην υπο­θε­τι­κή περί­πτω­ση που υπάρ­χει αμφι­σβή­τη­ση της ορθό­τη­τας των όρων, μόνο αν ο υπουρ­γός παρα­βλέ­ψει αντί­θε­τη – έστω μειο­ψη­φι­κή – εισή­γη­ση από αρμό­δια όργα­να, είτε ασκή­σει επιρ­ροή σε υπη­ρε­σια­κούς παρά­γο­ντες για αλλα­γή των όρων κατά τρό­πο που λει­τουρ­γεί υπέρ συμ­φε­ρό­ντων ξένων προς το ελλη­νι­κό Δημό­σιο.

Δεν υπάρ­χει καμία απο­λύ­τως ένδει­ξη, ή ίχνος στοι­χεί­ου, στις υπό εξέ­τα­ση δικο­γρα­φί­ες για ενέρ­γειες ή παρα­λεί­ψεις μου που θα μπο­ρού­σαν να εκλη­φθούν ως έστω ελά­χι­στα απο­κλί­νου­σες από την αυστη­ρή τήρη­ση της νόμι­μης υπη­ρε­σια­κής δια­δι­κα­σί­ας.

Εξάλ­λου, κατά τη διάρ­κεια της μακράς υπουρ­γι­κής μου θητεί­ας σε κρί­σι­μους τομείς κυβερ­νη­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, δια­χει­ρί­στη­κα ευαί­σθη­τα θέμα­τα, όπως η υπο­τί­μη­ση της δραχ­μής το Μάρ­τιο του 1998 – ενό­ψει της έντα­ξης στην Ευρω­παϊ­κή Οικο­νο­μι­κή και Νομι­σμα­τι­κή Ένω­ση -, και μεγά­λες συμ­βά­σεις, όπως οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, με άψο­γο και υπο­δειγ­μα­τι­κό τρό­πο. Προ­σπά­θειες “ενο­χο­ποί­η­σής” μου μέσω των κατα­σκευα­σμέ­νων εκτι­μή­σε­ων που επι­χει­ρού­νται στις συγκε­κρι­μέ­νες δικο­γρα­φί­ες είναι κατα­δι­κα­σμέ­νες να καταρ­ρεύ­σουν, πέρα και ανε­ξάρ­τη­τα από το θέμα της απο­σβε­στι­κής προ­θε­σμί­ας.

Το ίδιο ακρι­βώς ισχύ­ει για το αδί­κη­μα της νομι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από παρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα, που εν προ­κει­μέ­νω ήταν η υπο­τι­θέ­με­νη τέλε­ση από μέρους του της προ­α­να­φε­ρό­με­νης απι­στί­ας περί την υπη­ρε­σία σε βάρος του Δημο­σί­ου. Η από­λυ­τη ανυ­παρ­ξία ένδει­ξης, ή ίχνους στοι­χεί­ου, οδή­γη­σε στην ακό­λου­θη παρα­δο­ξό­τη­τα: Την επί­κλη­ση, ως μονα­δι­κού τεκ­μη­ρί­ου για Βάσι­μες υπό­νοιες διε­νέρ­γειας παρά­νο­μων πλη­ρω­μών προς τον υπο­γρά­φο­ντα, ότι ήταν “εκεί­νος που ειση­γή­θη­κε υπέρ της επι­λο­γής (του οπλι­κού συστή­μα­τος) προς το Κυβερ­νη­τι­κό Συμ­βού­λιο Εξω­τε­ρι­κών και Άμυ­νας, το οποίο απο­φά­σι­σε την προ­μή­θειά του”.

Δηλα­δή ο υπουρ­γός ο οποί­ος ειση­γεί­ται ως καθ’ ύλην αρμό­διος – μετά από επε­ξερ­γα­σία ετών από τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες και την σύμ­φω­νη γνώ­μη όλων των παρα­γό­ντων όπως επι­βε­βαιώ­νε­ται από τις υπο­γρα­φές τους – τη λήψη από­φα­σης από συλ­λο­γι­κό κυβερ­νη­τι­κό όργα­νο για μια σύμ­βα­ση, καθί­στα­ται αυτο­μά­τως βασι­κός ύπο­πτος για δωρο­λη­ψία (!). Δεν χρειά­ζε­ται, κατά την πρω­το­φα­νή αυτή αντί­λη­ψη, να συντρέ­χει καμία άλλη προ­ϋ­πό­θε­ση ή, έστω, μαρ­τυ­ρία.

Καθί­στα­ται φανε­ρό ότι η προ­σφυ­γή σε “επι­χει­ρή­μα­τα” αυτής της ποιό­τη­τας δεν εντάσ­σε­ται σε μια έντι­μη προ­σπά­θεια ανα­ζή­τη­σης της αλή­θειας. Πρό­κει­ται για συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μη­ση που υπη­ρε­τεί φαύ­λες πολι­τι­κές σκο­πι­μό­τη­τες”.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας