Υποψίες καρκίνου από τη νυχτερινή εργασία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
12

Η νυχτε­ρι­νή εργα­σία εμπο­δί­ζει τον οργα­νι­σμό από το να διορ­θώ­νει τις βλά­βες στο DNA και μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει καρ­κί­νο, σύμ­φω­να με μελέ­τη που δημο­σιεύ­θη­κε στην επι­θε­ώ­ρη­ση Occupational & Environmental Medicine.

Η νυχτε­ρι­νή εργα­σία αυξά­νει τον κίν­δυ­νο μεταλ­λά­ξε­ων που οδη­γούν σε καρ­κί­νο, σύμ­φω­να με τη νέα μελέ­τη Αμε­ρι­κα­νών ερευ­νη­τών από το Fred Hutchinson Cancer Research Center, με επι­κε­φα­λής την Dr Parveen Bhatti.

Η επί­δρα­ση του νυχτο­κά­μα­του στην υγεία είναι γνω­στή εδώ και πολ­λά χρό­νια, με τους εργα­ζό­με­νους να είναι πιο πιθα­νό να υπο­φέ­ρουν από δια­βή­τη, παχυ­σαρ­κία, υπο­γο­νι­μό­τη­τα, καρ­δια­κές προ­σβο­λές και όγκους. Οι επι­στή­μο­νες πίστευαν ότι η δια­τα­ρα­χή στο φυσι­κό ρολόι του οργα­νι­σμού ήταν υπεύ­θυ­νη για τον αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο εμφά­νι­σης χρό­νιας ασθέ­νειας, αλλά δεν μπο­ρού­σαν να εντο­πί­σουν τον ακρι­βή μηχα­νι­σμό πίσω από τις επι­βλα­βείς επι­πτώ­σεις της νυχτε­ρι­νής δου­λειάς στον οργα­νι­σμό.

Τώρα βρή­καν ότι, όσοι δου­λεύ­ουν στο σκο­τά­δι, παρά­γουν κατά 80% λιγό­τε­ρο μια χημι­κή ουσία, η οποία απο­τε­λεί υπο­προ­ϊ­όν της επι­διόρ­θω­σης των ιστών του DNA.

Λένε ότι αυτή η ουσία δεί­χνει ότι το σώμα δεν εκτε­λεί την κρί­σι­μη απο­κα­τά­στα­ση των κυτ­τά­ρων, η οποία συμ­βαί­νει φυσιο­λο­γι­κά κατά τη διάρ­κεια της νύχτας. Πιστεύ­ουν ότι αυτό το απο­τέ­λε­σμα θα μπο­ρού­σε να προ­κλη­θεί από έλλει­ψη μελα­το­νί­νης, της ορμό­νης του ύπνου, η οποία είναι πολύ χαμη­λό­τε­ρη μετα­ξύ των ανθρώ­πων που κοι­μού­νται τη διάρ­κεια της ημέ­ρας.

Σύμ­φω­να με την επι­κε­φα­λής ερευ­νή­τρια, το σώμα εκεί­νου που ξυπνά­ει το βρά­δυ έχει μειω­μέ­νη ικα­νό­τη­τα να επι­σκευά­σει και να καθα­ρί­σει τις λεγό­με­νες οξει­δω­τι­κές βλά­βες του DNA.

Η μελέ­τη εξέ­τα­σε 50 άτο­μα που έκα­ναν νυχτε­ρι­νή βάρ­δια για τα επί­πε­δα 8-OH-dG, μιας χημι­κής ουσί­ας που παρά­γε­ται όταν το DNA επι­διορ­θώ­νε­ται. Τα μελέ­τη­σαν εκ νέου όταν εργά­ζο­νταν μέρα και βρή­καν ότι τα επί­πε­δα της εν λόγω ουσί­ας εκτο­ξεύ­θη­καν στο 300%.

Οι ερευ­νη­τές εκτι­μούν ότι οι εργα­ζό­με­νοι σε νυχτε­ρι­νές βάρ­διες μπο­ρεί να χρεια­στεί να πάρουν ορμο­νι­κά συμπλη­ρώ­μα­τα για τον ύπνο, τα οποία θα επι­τρέ­ψουν στο DNA να προ­βεί στις απα­ραί­τη­τες διορ­θώ­σεις, ενώ κοι­μού­νται την ημέ­ρα.

Αν επι­βε­βαιω­θούν αυτά τα απο­τε­λέ­σμα­τα, το συμπλή­ρω­μα μελα­το­νί­νης θα πρέ­πει να διε­ρευ­νη­θεί ως παρέμ­βα­ση για τη μεί­ω­ση της πιθα­νό­τη­τας να υπο­στεί το DNA καρ­κι­νο­γό­νο βλά­βη” κατέ­λη­ξαν οι ερευ­νη­τές στη δημο­σί­ευ­σή τους.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας