Ύποπτη η εμμονή με τη προσθήκη Λιθίου στο νερό της βρύσης…

0
144

Επα­νέρ­χο­νται συνε­χώς στο θέμα της προ­σθή­κης Λιθί­ου στο νερό της βρύ­σης. Το 2011 το Λίθιο …θα μεί­ω­νε τα ποσο­στά των αυτο­κτο­νιών. Το 2017 ενι­σχυ­μέ­νη δόση Λιθί­ου θα μας προ­στα­τεύ­σει από την άνοια και τη νόσο Alzheimer. Γι’ αυτό δεν χρειά­ζε­ται να ψεκά­ζουν τα βου­νά και τα λιβά­δια …όταν μπο­ρούν να βάζουν στο νερό της βρύ­σης ό,τι θέλουν. Από Χλώ­ριο που προ­κα­λεί στει­ρό­τη­τα, μέχρι ψυχο­φάρ­μα­κα όπως το Λίθιο.

Μάλι­στα έρευ­να σε παι­διά που έκα­ναν μπά­νιο σε χλω­ριω­μέ­νες εσω­τε­ρι­κές πισί­νες δια­πί­στω­σε ότι είχαν σοβα­ρά ορμο­νι­κά προ­βλή­μα­τα.

«Συμπε­ρα­σμα­τι­κά, η μελέ­τη μας δια­πί­στω­σε ισχυ­ρές αντί­στρο­φες σχέ­σεις μετα­ξύ των ορμο­νών των όρχε­ων και τη συμ­με­το­χή των εσω­τε­ρι­κών χλω­ριω­μέ­νων πισί­νων κατά τη διάρ­κεια της παι­δι­κής ηλι­κί­ας, γεγο­νός που υπο­δη­λώ­νει ότι αυτός ο τύπος πισί­νας περιέ­χει ουσί­ες επι­ζή­μιες για τους όρχεις.»

Πηγή: bbc.com

Πηγή: dailymail.co.uk

Πηγή: onlinelibrary.wiley.com
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας