Υπόθεση Αμίρ: Το σύστημα συστρατεύεται και πάλι εναντίον του Βασίλη Τσιάρτα

0
44

Για ακραί­ες και εθνι­κι­στι­κές δηλώ­σεις του πρώ­ην ποδο­σφαι­ρι­στή κάνουν λόγο οι πρά­κτο­ρες των ελλη­νό­φω­νων ΜΜΕ, όταν ο Τσιάρ­τας τοπο­θε­τή­θη­κε δημο­σί­ως με ένα tweet για την ελλη­νι­κή σημαία με αφορ­μή το περι­στα­τι­κό με τον Αφγα­νό Αμίρ.

Μάλι­στα η efsyn που είναι γνω­στή για τον διε­θνι­στι­κό αντε­θνι­κό της λόγο υπο­τέ­λειας στους περιού­σιους τοκο­γλύ­φους, ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά: “Θαυ­μά­στε tweet του Τσιάρ­τα σε στυλ «Αίμα, Τιμή, Χρυ­σή Αυγή»: «Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ πρέ­πει να την κρα­τά­νε Έλλη­νες. ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ»”.

Ο αρθρο­γρά­φος της “efsyn” συνε­χί­ζει το ρατσι­στι­κό ελλη­νο­φο­βι­κό παρα­λή­ρη­μά του κατά του ποδο­σφαι­ρι­στή ανα­φέ­ρο­ντας ότι:

Δεν τον είδα­με όμως τον Τσιάρ­τα να αντι­δρά όταν ο Οτο Ρεχά­γκελ, με το εθνό­ση­μο στην καρ­διά, έτρε­χε πανη­γυ­ρί­ζο­ντας στους αγω­νι­στι­κούς χώρους. Δεν τον είδα­με να σηκώ­νει το εθνι­κό του ανά­στη­μα τότε ο Τσιάρ­τας. Άλλο Γερ­μα­νός και άλλο Αφγα­νός βλέ­πε­τε. 

Μάγκας μόνο με τον ΑμίρΤζά­μπα μάγκας…”

Λίγη ώρα αργό­τε­ρα ο Τσιάρ­τας ανέ­βα­σε νέο tweet για όσους δεν κατά­λα­βαν ή σκο­πί­μως κάνουν πως δεν κατα­λα­βαί­νουν, προ­σπα­θώ­ντας σύμ­φω­να με τα συστη­μι­κά και πατρι­δο­κτό­να φερέ­φω­να δήθεν να “μαζέ­ψει τα ασυμ­μά­ζευ­τα”:

Όσο για τον “καη­μέ­νο μικρό Αμίρ” που δέχθη­κε “ρατσι­στι­κή” προ­βο­κα­τό­ρι­κη επί­θε­ση από τους γνω­στούς “αγνώ­στους” πρά­κτο­ρες του ίδιου συστή­μα­τος, μιλά από μόνη της η συγκλο­νι­στι­κή μαρ­τυ­ρία της μητέ­ρας του, με “απο­τυ­πω­μέ­νο στα μάτια της τον τρό­μο που έζη­σε”, υπο­δε­χό­με­νη τους δημο­σιο­γρά­φους μέσα στην τρε­λή χαρά! Μάλι­στα ο συστη­μι­κός κον­δυ­λο­φό­ρος που έσπευ­σε να πάρει συνέ­ντευ­ξη από τα θύμα­τα της “τρο­μο­κρα­τι­κής και ρατσι­στι­κής” ενέρ­γειας, μη μπο­ρώ­ντας να συνε­χί­ζει να απο­θα­να­τί­ζει το τρο­μο­κρα­τη­μέ­νο θύμα, ζήτη­σε επι­τα­κτι­κά από τον μετα­φρα­στή να της πει να στα­μα­τή­σει να χασκο­γε­λά­ει!

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας