Υπουργείο Οικονομικών vs Δήμου Αθηναίων. Δέσμευση των λογαριασμών του «Αθήνα 984»

Ο Δήμος Αθηναίων καταγγέλλει την προληπτική δέσμευση από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών​ των λογαριασμών του «Αθήνα 984»

| upd 16 Δεκεμβρίου 2017 13:56
0
16

Για να μην μας «πέσει βαριά» η δέσμευ­ση των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών μας, όταν οφεί­λου­με στο Δημό­σιο, το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών σκέ­φτη­κε, ως αντι­πε­ρι­σπα­σμό, να δεσμεύ­σει λογα­ρια­σμούς του «Αθή­να 984», για να κάνει σαφές ότι δήθεν «κανείς» δεν μπο­ρεί να ξεφύ­γει της δέσμευ­σης και ότι τα μέτρα ισχύ­ουν για «όλους» …και για τους Δήμους

Πηγή: Newspost

Ο δήμος Αθη­ναί­ων καταγ­γέλ­λει την προ­λη­πτι­κή δέσμευ­ση από τις υπη­ρε­σί­ες του υπουρ­γεί­ου Οικονομικών​ των λογα­ρια­σμών του «Αθή­να 984», από τους οποί­ους πλη­ρώ­νο­νται οι 120 και πλέ­ον εργα­ζό­με­νοί του, καθώς και τη δέσμευ­ση όλων των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών των νόμι­μων εκπρο­σώ­πων του ραδιο­φω­νι­κού σταθ­μού της τελευ­ταί­ας δεκα­ε­τί­ας και των συγ­γε­νι­κών τους προ­σώ­πων, για δήθεν οφει­λή τέλους χαρ­το­σή­μου επί των δημο­τι­κών επι­δο­τή­σε­ων. “Πρό­κει­ται για μία αυθαί­ρε­τη, κατα­χρη­στι­κή και χωρίς νόμι­μη αιτιο­λο­γία από­φα­ση, όπως καταγ­γέλ­λει” ο δήμος, “που λαμ­βά­νε­ται σε βάρος δημο­τι­κής επι­χεί­ρη­σης. Από­φα­ση που ελή­φθη χωρίς καμία προη­γού­με­νη ενη­μέ­ρω­ση των ενδια­φε­ρο­μέ­νων, και παρά τις αντί­θε­τες γνω­μα­τεύ­σεις που καταρ­ρί­πτουν το εφεύ­ρη­μα περί οφει­λής τέλους χαρ­το­σή­μου επί της δημο­τι­κής επι­χο­ρή­γη­σης, και μάλι­στα ανα­δρο­μι­κά από το έτος 2006”!

Σημειώ­νε­ται ότι η δέσμευ­ση του λογα­ρια­σμού μισθο­δο­σί­ας του Αθή­να 984, έρχε­ται λίγες ημέ­ρες μετά την πρό­τα­ση της κυβέρ­νη­σης να μην εξαι­ρε­θούν οι δημο­τι­κοί σταθ­μοί από τις δημό­σιες συχνό­τη­τες (όπως εκεί­νες της ΕΡΤ ή ακό­μη και των δημο­τι­κών τηλε­ο­ρά­σε­ων) και αντι­θέ­τως να βγουν σε δημο­πρά­τη­ση ή εξα­γο­ρά, σαν να επρό­κει­το για την συχνό­τη­τα οποιου­δή­πο­τε ιδιω­τι­κού ραδιο­σταθ­μού.

Ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Γιώρ­γος Καμί­νης ζήτη­σε από τον πρό­ε­δρο του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Επα­μει­νών­δα Λαμπρα­κά­κη να συγκλη­θεί εκτά­κτως το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Αθή­νας, με απο­κλει­στι­κό θέμα συζή­τη­σης τη δέσμευ­ση των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών από τις υπη­ρε­σί­ες του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών. Η συνε­δρί­α­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα 18 Δεκεμ­βρί­ου, στις 12 το μεση­μέ­ρι.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας