Ζήτω η ανωμαλία… Καθημερινή και συστηματική πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
19

Το σύστη­μα ξέρει ότι ο εγκέ­φα­λος των ανθρώ­πων είναι εύπλα­στος. Μπο­ρεί κανείς να «φυτέ­ψει» ό,τι θέλει κι αυτό να «φυτρώ­σει» …να γίνει εμμο­νή, πεποί­θη­ση, εθι­σμός… Το σύστη­μα μας θέλει ανι­σόρ­ρο­πους, ψυχω­τι­κούς, χαζο­χα­ρού­με­νους, αλλο­παρ­μέ­νους, ονει­ρο­παρ­μέ­νους… 

Χώνει στον εγκέ­φα­λό μας όσο πιο πολ­λά σκου­πί­δια μπο­ρεί ώστε να μην υπάρ­χει περί­πτω­ση να σκε­φτού­με λογι­κά και προ­σγειω­μέ­να… To Soros-Huffington Post δια­φη­μί­ζει κάθε είδους ανω­μα­λία με έμφα­ση σε ότι έρχε­ται σε αντί­θε­ση με τις κλα­σι­κές θρη­σκευ­τι­κές αντι­λή­ψεις περί του γάμου. Ερω­τι­κές σχέ­σεις και γάμους με πολ­λούς συντρό­φους ταυ­τό­χρο­να, τελε­τές γάμου για κατοι­κί­δια. Προ­ω­θεί και τα ναρ­κω­τι­κά στις νεα­ρές μητέ­ρες…
Σπέρ­νουν τοξι­κές ιδέ­ες παρου­σιά­ζο­ντας την ανω­μα­λία με από­λυ­τα χαλα­ρό και φυσιο­λο­γι­κό τρό­πο, ώστε να βρε­θούν οι βλά­κες που θα τα βρουν λογι­κά και θα μπουν στο μονο­πά­τι που τους υπο­δει­κνύ­ουν οι πρά­κτο­ρες του Soros.
Να μιλή­σουν για τους παντο­δύ­να­μους τοκο­γλύ­φους και τα αρπα­κτι­κά της Wall Street …δεν υπάρ­χει περί­πτω­ση… Οτι­δή­πο­τε μπο­ρεί να ανοί­ξει τα μάτια των ανα­γνω­στών …απορ­ρί­πτε­ται.

Πηγή: huffingtonpost.gr

Πηγή: huffingtonpost.com
Πηγή: huffingtonpost.com
Πηγή: e-magazino.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας